2018-02-12 15:46Debatt

Ge gymnasieelever rätt att överklaga sina betyg

Foto: Flickr Creative CommonsFoto: Flickr Creative Commons

Gymnasielever bör försäkras samma rättssäkerhet som medborgare vid andra myndighetsbeslut och ges rätt att överklaga sina betyg, skriver Lina Hultqvist, ordförande Sveriges elevkårer.

Sveriges Elevkårer välkomnar regeringens förslag att tillsätta en utredning om ämnesbetyg i gymnasieskolan. Samtidigt uppmanar vi regeringen att även se över möjligheten för elever att kunna överklaga betyg.

Ämnesbetyg innebär att en elev får ett samlat betyg efter att ha avslutat ett ämne, istället för att få skilda betyg för varje enskild avslutad kurs. Regeringen har nu tillsatt en utredning om ämnesbetyg i gymnasiet, vilket även föreslogs i gymnasieutredningen 2016.

Sveriges Elevkårer har drivit frågan om ämnesbetyg i flera år och ser positivt på att regeringen nu tar tag i detta. Samtidigt innebär ett system med ämnesbetyg att eleven får färre betyg totalt och att varje betyg då får en större betydelse för framtida möjligheter att söka jobb eller utbildning. Därför är det av största vikt att möjligheten att överklaga betyg implementeras om ämnesbetyg införs.

En tredjedel av alla elever som börjar gymnasiet hoppar idag av sina studier eller lämnar med ofullständiga betyg. En av anledningarna till minskad motivation hos elever är att en elevs utveckling inte premieras i dagens betygssystem. Ett dåligt betyg i en kurs under första året på gymnasiet kan idag vara avgörande för huruvida eleven senare i livet får ett önskat jobb eller kommer in på en eftertraktad utbildning. Detta även om samma elev höjt sin prestation avsevärt under det andra och tredje året i skolan. Fördelen med ämnesbetyg är att läraren istället gör en samlad bedömning av hur eleven presterat genom hela utbildningen och därmed har möjlighet att ta hänsyn till sina elevers utveckling.

Många av Sveriges elever vittnar idag om ökad stress och psykiska besvär, och enligt elevkårerna har situationen blivit allt mer allvarlig de senaste åren (vilket märks genom antalet aktiviteter som elevkårer anordnat med koppling till psykisk hälsa). En av anledningarna är att det finns en stor oro inför framtiden och livet efter gymnasiet. Kursutformningen med betyg efter varje avslutad kurs är en bidragande faktor. Internationella studier visar att ämnesbetyg bidrar till att minska negativ stress hos både elever och lärare eftersom eleven får flera möjligheter att visa sin kunskapsnivå.

Betyg är idag ett utav få myndighetsbeslut i Sverige som inte går att överklaga. Med ämnesbetyg kommer varje betyg få större vikt än tidigare för elevens framtid, och den enskilde läraren som sätter betyget ett stort ansvar. Gymnasielever bör försäkras samma rättssäkerhet som medborgare vid andra myndighetsbeslut, och ges rätt att överklaga sina betyg. En risk med att införa möjligheten att överklaga är att det blir en stor administrativ börda för skolpersonalen. Men eftersom majoriteten myndighetsbeslut går att överklaga idag ser inte Sveriges Elevkårer varför det inte skulle gå att hitta ett system även för att överklaga betyg. Därutöver innebär ämnesbetyg färre betyg att hantera för personalen totalt sett jämfört med dagens system.

Vi är glada att regeringen tagit steget att utreda ämnesbetyg men vill uppmana ansvariga att se till att en eventuell övergång till ett nytt betygssystem görs på ett ansvarsfullt sätt med Sveriges gymnasieelevers bästa i åtanke. Därför kräver vi att möjligheten att överklaga betyg även omedelbart ses över.

Lina Hultqvist, ordförande Sveriges elevkårer


Om Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för elevkårer på gymnasiet. Över 93 000 elever är anslutna (2016) och genom ekonomiskt stöd, material, utbildningar, support och tvistlösning stöttar vi elevkårernas dagliga arbete. Vi hämtar kraft ur skoltidens speciella betydelse i unga människors liv och det engagemang som finns bland elever. Vi skapar sammanhållning och gemenskap, vi sätter guldkant på vardagen och vi bidrar varje dag till en mer givande skoltid.

Kontaktpersoner

Sigrid Petersson
Kommunikationschef
Sigrid Petersson